Select Page

Yleinen sanonta on, että psykologian opiskelemisen suurin haaste on saada opiskelupaikka. Tämä asia ei ole mikään ihme, sillä kyseessä on erittäin suosittu oppiaine ja monen motivoituneen ylioppilaan päämäärä. Kilpailu on kovaa, mikä näkyy myös pääsykokeissa – sisäänpääsyprosentit ovat erittäin matalia moneen muuhun suosittuun alaan verrattuna.

Psykologiaa voi opiskella Suomessa kuudessa eri korkeakoulussa, jotka ovat erikoistuneet eri aloihin. Koulutustarjonta siis vaihtelee yliopistosta riippuen, joten kurssien sisällöt eivät ole identtisiä. Vaikka kurssisisällöt vaihtelevat, on opiskelujen rakenne kuitenkin yliopistosta riippumatta sama. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen siirrytään maisterin tutkinnon pariin. Opinnot käsittävät kaiken kaikkiaan 300 opintopistettä ja niiden arvioitu kesto on opiskelijasta riippuen 5-7 vuotta.

Psykologian opiskeleminen on haastavaa, sillä koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä laaja-alaisesti joko yksityisellä tai julkisella sektorilla eri ammateissa – konsultteina, opiskelijoina, tutkijoina, yrittäjinä tai psykologeina. Yleisiä työpaikkoja ovat muun muassa terveyskeskukset, sairaalat, koulutoimet ja neuvolat.

Kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinto käsittää 180 opintopistettä ja kestää keskimäärin 3-4 vuotta. Koska kyseessä on alempi korkeakoulututkinto, se pitää sisällään pääaineen opiskelemisen ohessa myös perusopintoja ja sivuaineopintoja. Näin ollen opiskelijalla on opintojensa ohessa mahdollisuus tutustua myös muihin oppiaineisiin ja opiskella muun muassa kieliä, viestintää sekä tilastotiedettä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelemaan korkeakoulun yhteistyöyliopistoihin.

Kandidaatin tutkinnon edellytyksenä on suorittaa kaikki vaadittavat opinnot sekä kirjoittaa kandidaatintutkielma, jonka laajuus on keskimäärin 15 opintopistettä. Työn tarkoituksena laatia tieteellinen opinnäytetyö, joka perustuu pääaineen vaatimuksiin. Hyväksytty kandidaatintutkielma edellyttää myös, että opiskelijan kypsyysnäyte sekä osallistuminen proseminaariin läpäisevät vaatimukset.

Maisterin tutkinto

Ylemmän korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto on laajuudeltaan hieman kandidaatin tutkintoa lyhyempi, sillä se on 120 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu opiskelijasta riippuen 2-4 vuotta. Vaikka joissain yliopistoissa on mahdollisuus valita kahdesta eri nimikkeestä, yleisimmin joko psykologian maisterin tai filosofian maisterin välillä, on opiskelemisella kuitenkin sama päämäärä eli syventää aiemmin opittuja taitoja tieteellisestä näkökannasta.

Maisterin tutkinnon suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija on suorittanut kaikki vaaditut opinnot. Monissa korkeakouluissa edellytetään myös harjoittelua, jossa maisteriopiskelija saa käytännön kokemusta tulevasta työstään. Lisäksi hänen tulee kirjoittaa pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on yliopistosta 20-40 opintopistettä ja joka osoittaa, että tieteenharjoittaja on saavuttanut opinto-ohjelman tieteelliseen työn edellyttämät vaatimukset.

Erikoispsykologikoulutus

Psykologian maisteritutkinnosta valmistuminen ei suinkaan tarkoita, ettei opiskelijalla olisi enää mahdollisuutta syventää osaamistaan. Hän voi jatkaa joko jatkaa opiskeluita tohtoriopiskelijaksi tai suunnata alan erikoisuutena tunnetun erikoispsykologikoulutuksen. Tätä syventävää koulutusta järjestää kansallinen yliopiston verkostoyhteistyö, joka tarkoittaa sitä, että siihen voi osallistua mistä tahansa verkostossa mukana olevasta yliopistosta. Opintosuuntaus mahdollistaa, että opiskelija voi kehittää itseään haluamaansa suuntaan.

Maisterivaiheen opinnoista poiketen tämä tutkinto on maksullinen ja sen voi suorittaa muutamassa vuodessa töissä käydessään – opinto-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, joten se sisältää yhtä paljon opintopisteitä kuin maisterin tutkinto. Erikoisaloja on kaiken kaikkiaan viisi kappaletta ja ne ovat kliininen terveyspsykologia, lapset ja nuoret, neuropsykologia ja työ- ja organisaatiopsykologia. Eri yliopistot ovat erikoistuneet tiettyihin oppiaineisiin, joten koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa varmistaa, missä koulussa juuri itseään kiinnostava aihealue on tarjolla.

Psykoterapeuttikoulutus

Toinen psykologian maisteriohjelmasta valmistuneelle erikoiskoulutus on psykoterapeuttikoulutus, joka on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Ohjelma tarjoaa valmiuden toimia laillistettuna psykoterapeuttina, jonka toimintaa Valvira valvoo. Opintojen sisältö pohjautuu tiettyyn psykoterapiasuuntaukseen, joka vaihtelee vuodesta toiseen. Opiskelijoiden ei edellytetä sitoutuvan opinto-ohjelmaan täysipäiväisesti, vaan tutkinto suoritetaan neljässä vuodessa työssä käymisen yhteydessä.